background
image
logo

Missie en visie

Missie en Visie van de praktijk

Binnen onze praktijk streven wij naar het bieden van een volledig, uniek, vernieuwend en kwalitatief hoogwaardig aanbod van zorg op het gebied van de verloskunde (medisch en sociaal/maatschappelijk) en aanpalende gebieden, met een kleinschalig team en goed netwerk van betrokken professionals, afgestemd op de individuele situatie en wensen van de cliente en haar partner. Zoveel als mogelijk binnen de eigen praktijk. Waarbij gezinsgerichte en preventieve aanpak de basis vormt voor een toekomstgerichte kansrijke start voor het hele gezin en een mooie overgang van zwangerschap naar ouderschap. Kernbegrippen zijn: preventie als basis voor gezond gedrag, sociale verloskunde, communityvorming (met een netwerk van professionals), ondersteuning afgestemd op het individuele netwerk, positieve gezondheid, kansen en mogelijkheden ipv beperkingen, persoonlijke zorg als basis, coalitievorming met betrokken en ondersteunende professionals. Stimuleren van gezonde en eigen keuzes. Wij bieden ondersteuning bij te maken keuzes, op basis van kennis (mondeling en schriftelijk). Dit alles binnen de eigen wijk en woonomgeving van de cliente en partner. 

Visie

Jarenlange ervaring binnen de verloskunde en een groot netwerk van contacten binnen en buiten de verloskunde hebben ertoe geleid onze zorg vorm te geven op basis van een uniek nieuw zorgconcept. Begeleiding van jullie zwangerschap en bevalling vormen de basis van onze zorg. Maar wij zijn van mening dat verloskundige zorg past binnen een breder perspectief. Vandaar dat wij ons niet beperken tot de binnen Nederland gangbare kaders van kinderwens tot de eerste 6 weken na de bevalling. Onze zorg gaat tot het 1e jaar na de bevalling. Ons unieke zorgaanbod sluit hier perfect op aan: Denk aan anticonceptiezorg, begeleding op het gebied van seks en relatie/ouderschap, en begeleiding na een traumatisch ervaren bevalling

De naam: De Verbinding, past bij deze visie

Jullie gaan als stel een verbinding aan door het krijgen van een kind. We gaan met jullie samen de verbinding aan om de zwangerschap, bevalling en periode hierna te begeleiden. Als verloskundigen gaan wij de verbinding aan met allerlei samenwerkingspartners die ervoor zorgen dat jullie gebruik kunnen maken van een breed aanbod aan zorg. Wij verbinden ons aan projecten die als doel hebben de zorg te verbeteren in de regio en daarbuiten. Zowel binnen het medisch als sociaal domein. Wij zijn verbonden aan de opleidingen verloskunde om de verbinding te leggen tussen leren binnenschools en de ervaring in de praktijk bij ons.

Deze manier van werken waarbij steeds de unieke kernprincipes©Kennis, Samen, Preventie en Wijkgericht centraal staan, geven ons zoveel positieve energie, die wij graag met jullie delen. Kortom, door het aangaan van langdurige verbindingen op al deze vlakken zorgen wij ervoor dat we een bijdrage leveren aan een gezonde start van jullie kind en jullie als gezin en ouders

© 2020 Verloskundigenpraktijk De Verbinding. Niets uit deze visie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, geluidsband, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van De Verbinding